Contract individual de muncă – model 2016

Contract individual de muncă – model 2016

Pe lângă obligația de a încheia în formă scrisă contractul de muncă, angajatorul trebuie să înregistreze, cu minim o zi lucrătoare anterior începerii activității noului salariat, contractul în registrul general de evidență al salariaților, care se transmite la inspectoratul teritorial de muncă.

De asemenea, angajatorul este obligat să înmâneze un exemplar al acestui document salariatului respectiv.

În plus, la data încheierii/modificării contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să-l informeze pe salariat cu privire la „criteriile de evaluare a activității” sale. Astfel, criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului vor fi incluse în CIM, într-o secțiune specifică.

Elemente obligatorii în CIM

Contractul individual de muncă se încheie, conform Codului Muncii, în baza consimtământului părților, în limba română, forma scrisă fiind obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Tot Codul muncii prevede că obligația de încheiere a contractului individual de muncă revine angajatorului.

Înainte de începerea activității, potențialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra următoarele elemente, care se vor regăsi obligatoriu și în conținutul contractului ce va fi semnat:

identitatea părților;
locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
riscurile specifice postului;
data de la care contractul urmează să își producă efectele;
în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
durata perioadei de probă.

Însă, se prevede că obligația de informare se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării CIM sau, după caz, a actului adițional.

Codul Muncii prevede că angajatorul poate fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei pentru stipularea în CIM a unor clauze contrare dispozițiilor legale. În același timp, nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară se pedepsește cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei.

CIM-ul în cazul persoanelor care lucrează în străinătate

Pe lângă aceste informații, salariații care urmează să își desfășoare activitatea în străinătate trebuie să fie informați, în timp util, cu privire la următoarele aspecte:

durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;
prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate;
condițiile de climă;
reglementările principale din legislația muncii din acea țară;
obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța personală;
condițiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

Toate aceste informatii trebuie să se regăsească și în conținutul CIM. Dacă angajatorul nu își execută această obligație, salariatul are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare.

Modificarea elementelor din CIM

Conform Codului Muncii, doar anumite elemente din CIM pot fi modificate și anume:

durata contractului;
locul muncii;
felul muncii;
condițiile de muncă;
salariul;
timpul de muncă și timpul de odihnă.

De altfel, orice modificare a unuia dintre elementele din CIM impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

_
Modelul contractului individual de muncă a fost modificat si completat prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 1616/2011, act normativ care nu a mai fost actualizat de la momentul publicării.

Lasă un răspuns

Cerereţi ofertă de preț servicii contabilitate.